Felhasználási feltételek

Jogi nyilatkozat – Felhasználási feltételek

a www.napi-kviz.hu oldal látogatói számára

A www.napi-kviz.hu oldal („Weboldal”) az Ecoledit Kft.(„Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal, az Ecoledit Kft. Szolgáltatásinak („Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit tartalmazza és lehetőséget ad ajánlatkérésre.

Az Ecoledit Kft. székhelye 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. 1. em. 5.cím alatt található, cégjegyzékszáma 01-09-973767.

Felhasználó, tehát aki a weboldalt meglátogatja vagy Szolgáltatásait használja, tevékenységével külön nyilatkozat nélkül is elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban foglaltakat.

A weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más internetes oldalakra vezethet, ezeknek az odalaknak a jogi gyakorlatáért és más tevékenységéért Ecoledit Kft. nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató jogosult az Felhasználási Feltételek előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a www.napi-kviz.hu weboldalon rövid felhívás útján értesíti a Felhasználókat, a jelentősebb változásokról pedig e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

  1. A Szolgáltatás

1.1. A Szolgáltatás elsődleges célja műveltségi és szórakoztató kvízek, tesztek, játékok és az ehhez kapcsolódó írások, audiovizuális anyagok megosztása a Felhasználók számára.

1.2. A Szolgáltató a Szolgáltatások egy részét kizárólag a regisztrált Felhasználók számára nyújtja.

1.3. A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és tartalmát is beleértve – saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, megszüntetni vagy átalakítani.

1.4. A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni, ill. használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételekben rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.

  1. A regisztráció

2.1. A regisztrált Felhasználó

a, feliratkozhat a Szolgáltató hírlevelére,

b, részt vehet a meghirdetett nyereményjátékokban

c, a Weboldal speciális tartalmait (különleges kvízeket, statisztikákat) érheti el és használhat

2.2. A regisztráció önkéntes, azonban bizonyos Szolgáltatások csak a regisztrált Felhasználók számára vehetők igénybe.

2.3. A regisztrációhoz bizonyos, az erre szolgáló felületen megjelölt személyes adatok (név, email cím) megadása szükséges.

2.4. Valamennyi Felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, a Szolgáltatót az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett Felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott

személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a Felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni.

2.5. A regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban és hazai és uniós adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli.

2.6. A Felhasználók bármikor jogosultak a regisztrációjuk törlését kérni az info@napikviz.hu e-mail címre küldött levélben. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételek súlyos megszegése vagy jogszabálysértés esetén a Felhasználó regisztrációját törölje.

III. Az egyes Szolgáltatások

3.1. Hírlevél

A Szolgáltató hírlevelére a Felhasználó a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozokban, egyes kvízek végén a nevét és az e-mail címét megadva tud feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó Felhasználók részére a Szolgáltató a Weboldalon megjelenő tartalmakkal, a Szolgáltató által szervezett rendezvényekkel, ajánlatokkal, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat juttatja el e-mail útján.

A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni azinfo@napikviz.hu e-mail címre küldött levélben.

3.2. Kommentek, Felhasználói tartalmak

A Felhasználók jogosultak a Weboldalon megjelenő minden olyan tartalomhoz hozzászólni, ahol erre a Szolgáltató lehetőséget biztosít. A hozzászólásoknak azonban minden esetben meg kell felelniük a 4. pontban részletezett Moderálási elveknek, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult az adott hozzászólást törölni, vagy súlyos vagy ismételt szabálysértés esetén a Felhasználó aktivitását korlátozni vagy a regisztrációját törölni.

A Felhasználók beküldhetik saját kvízeiket a Szolgáltatóhoz abból a célból, hogy az a Weboldal kvízei között megjelenjen.

A Felhasználó a tartalom Weboldalon történő közzétételével, valamint a  kvízek beküldésével szavatolja, hogy az általa a Weboldalon közzétett, illetve beküldött bármilyen tartalom (pl. szöveg, fénykép, grafika stb.) harmadik személy jogát – így különösen személyhez fűződő jogát vagy szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogát – nem sérti. A Felhasználó teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben, ha bármely harmadik személy a Felhasználó által közzétett, illetve beküldött tartalmakkal összefüggésben igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben.

A Felhasználó a tartalom Weboldalon történő közzétételével, valamint kvíz beküldésével időbeli és területi korlátozás nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak arra, hogy az általa közzétett, illetve beküldött tartalmat a Weboldalon felhasználói tartalomként hozzáférhetővé tegye, más művekkel összekapcsolja, azt – szükség esetén – a Moderálási elveknek megfelelően megváltoztassa vagy törölje, a Weboldalon történő közzététel céljából vagy egyébként archiválási céllal bármilyen adathordozón rögzítse. Felhasználó szavatolja, hogy a felhasználási engedély adására jogosult.

A Szolgáltató a felhasználói tartalmakat a Felhasználó által megadott névvel jeleníti meg.

3.3. Nyereményjátékok

A Szolgáltató által a Weboldalon meghirdetett nyereményjátékokon az adott nyereményjáték szabályzatban megjelölt Felhasználók jogosultak részt venni és a nyertes a Szolgáltató által a szabályzatban megjelölt módon kerül kiválasztásra.

3.4 Kvízek és tesztek

A weboldalon elérhető kvízek igénybevétele és használata, a kvízek eredményének a Facebook-on és más közösségi média felületen keresztüli megosztása teljes mértékben felhasználó felelőssége.

  1. Moderálási elvek

4.1. Nem engedélyezettek az alábbiak:

4.1.1. Felhasználó név (becenév) választáskor:

obszcén, vulgáris nevek használata

bármilyen módon faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata

4.1.2. Flood (árvíz):

ugyanazon hozzászólás egymás után többszöri bemásolása egy cikkhez kapcsolódóan

ugyanazon hozzászólás bemásolása több cikkhez

hosszú szövegek céltalan bemásolása

minden olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a hozzászólásokra szolgáló felület méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát

szövegnélküli (üres) vagy értelmetlen hozzászólás

4.1.3. A hozzászólás tartalma tekintetében:

a kulturált társalgást szembeötlően zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő hozzászólások

ha a hozzászólás jogszabályba ütközik

ha a hozzászólás jogszabálysértésre buzdít

ha a hozzászólás bármilyen módon sért faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozást

tilos a fórumon bárkinek – vagy bármely embercsoport tagjának – az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteknek, és megkülönböztetéseknek – akár burkolt formában is – a fórumon hangot adni.

tilos bármilyen olyan tartalom Felhasználó általi közzététele a Weboldalon, amely nyíltan vagy burkoltan más weboldal, személy, szervezet, szolgáltatás vagy üzlet reklámozását szolgálja,

tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső magatartásra felbujtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek elküldése. Az ilyen szöveges/képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása is tiltott

tilos warez linkeket, szoftver-kulcsokat, szériaszámokat és crackeket, illetve ezekre vonatkozó információkat közzétenni, megvitatni.

A Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmakat, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit sértheti, vagy egyébként a Weboldalra, vagy a Szolgáltatásokra vonatkozóan becsmérlő,

a Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmat, amely harmadik személy üzleti érdekeit, személyhez fűződő vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát sérti.

4.2. Moderátori szankciók:

törlés: a Moderálási alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek

javítás: a kifogásolható rész törlésre kerül a hozzászólásból

a Felhasználó letiltása, regisztrációjának törlése a Moderálási elvek súlyos vagy ismételt megszegése esetén

IP cím letiltása a Moderálási elvek ismételt súlyos megsértése esetén

4.3. A moderátori döntéssel szembeni kifogását a Felhasználó az info@napikviz.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal terjesztheti elő.

4.4. Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a Weboldalon közzétett valamely tartalom szellemi alkotásaihoz fűződő jogait sérti, a jogsértést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az

napi.kviz01@gmail.com e-mail címre küldött nyilatkozattal hozhatja a Szolgáltató tudomására és kérheti, hogy a jogsértő tartalmat a Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény 13. §-a szerinti eljárás keretében távolítsa el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.

  1. Adatvédelem

A Felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

  1. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

6.1 A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan Felhasználók által közzétett tartalomért, amely jogszabályt, a jelen Felhasználási Feltételeket vagy bármely harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti. Az ilyen tartalmakért közvetlenül a Felhasználók tartoznak felelősséggel, ezért a Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben előterjesztett bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni igény kielégítéséért a Felhasználót teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettség terheli. A Felhasználói tartalmak tekintetében a Szolgáltatót kizárólag mint közvetítő szolgáltatót terheli felelősség.

6.2 A Szolgáltató a Szolgáltatás folyamatos és hibátlan elérhetőségéért, hibamentes működéséért semmilyen felelősséggel nem tartozik, valamint a Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért (pl. hálózati meghibásodás, elérés kimaradása, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató ugyanakkor köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a Weboldal zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.

6.3 A Felhasználó teljeskörűen és korlátlanul köteles a Szolgáltató minden olyan kárát megtéríteni, amely a Felhasználó tevékenységével összefüggő okból keletkezett. A Felhasználó által megtérítendő kárnak minősül a valamely hatóság által jogerősen kiszabott bírság vagy a Szolgáltatóval szemben alkalmazott egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kár, amennyiben annak kiszabására, illetve alkalmazására a Felhasználó magatartásával összefüggő okból került sor.

VII. Szerzői jogi rendelkezések

A weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege, a weboldalon elhelyezett képek, a weboldal technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. „Szolgáltató” a szerzői jogi jogosultja, vagy feljogosított felhasználója a weboldalon keresztül elérhető valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

A Weboldal, valamint a Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll, és valamennyi szerzői vagyoni jog, valamint az adatbázis előállítóját megillető jogok a Szolgáltatót illetik meg. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a Szolgáltatások egészének és egyes részeinek valamennyi felhasználásához (a Weboldal képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a magáncélú másoláson kívül) a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

Tilos minden olyan tevékenység, amely az „Szolgáltató” bármely adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy „Szolgáltató” fenntartja a jogait weboldalának minden elemére, különös tekintettel a www.napi-kviz.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

VIII. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételek alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2018. május 25.

Ecoledit Kft.

1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. 1. em. 5.